07 - 20

HOW TO DELETE OLD THEME ?

- OS.4 & OS.5
Option - Applications - SELECT THEME - *BlackBerry Button - Delete

- OS.6
Option - DEVICE - APPLICATION MANAGEMENT - SELECT THEME - *BlackBerry Button - Delete